ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಎಫ್‍.ಎ.ಕ್ಯ್ಸು

        
    ಇಲ್ಲ
ಕೃ.ಭಾ.ಜ.ನಿ.ನಿ ನಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ೩ ವೃಂದವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ

 

 • ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚ ರೂ.15 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 20 ಕೋಟಿ - ವರ್ಗ - I
 • ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚ 3 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 15 ಕೋಟಿಗಳು - ವರ್ಗ – II ಮತ್ತು ಮೇಲೆ
 • ಟೆಂಡರ್ ವೆಚ್ಚ ರೂ.3 ಕೋಟಿ ಕೆಳಗೆ - ವರ್ಗ III ಮತ್ತು ಮೇಲೆವರ್ಗ-I,ವರ್ಗ-II ಮತ್ತು ವರ್ಗ-III ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಗ ನಂ.I / ವರ್ಗ.ನಂ II:

 • ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಖಾಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ್ಲಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ:
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ.
 • ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಕಲು.
 • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ
  • ಸಮಾನ ರೂಪದ ವೆಚ್ಚದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ -I ಕ್ಕೆ 6 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ-IIಕ್ಕೆ ರೂ .2.5 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿರ್ವಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಪತ್ರದ ನಕಲು

   ಗಮನಿಸಿ: ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ 90% ಕರಾರಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.
  • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ರೂ. ವರ್ಗ-I ಕ್ಕೆ 7.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ-II ಕ್ಕೆ ರೂ .2.5 ಕೋಟಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ವಯಸ್ಸು 2011-2012 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ವಹಿವಾಟುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ / ಫರ್ಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಳಗಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ I ವರ್ಗ II
1 ತೋಡುವ ಯಂತ್ರ 2 1
2 ಹಾರುವ ಜೊತೆ 7 ರಿಂದ 10 ಘ ಅ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಸಿಗೆ ಸಹಿತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು 4 2
3 ಟಿಪ್ಪರ್ 4/6 ಘ ಅ 8 4

 

ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. III:

 • ವರ್ಗ-III ಗಾಗಿ ಆಯ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ್ಲಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ:
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು.
 • ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಕಲು.
 • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ
 • ಸಮಾನ ರೂಪದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಪತ್ರದ ನಕಲು .

 

    ಇಲ್ಲ

ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಿಡ್ಗಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗೂಢ ಲಿಪೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಡೇಟಾದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಾಖಲಿತ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 

 • ಟಿಸಿಎಸ್ ಲಿ
 • ಎನ್ ಕೋಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿ
 • ಸೇಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಿ
 • ಎಮ್ ಟಿಎನ್ ಎಲ್

 

ವರ್ಗ-III ಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಡೆದ ನಂತರ ಇ-ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 141, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೂ .500 / - ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬವುದು .

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-08-2020 04:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080