ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು
ದಿನಾಂಕ
ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
8-11-2011
    ಕನ್ನಡ
   ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್
313 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2  
 ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
 31-3-2012  
    ಕನ್ನಡ
 
   ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್
    301 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3  
ಆಯಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ- ಬಗ್ಗೆ
 27-02-2012  
    ಕನ್ನಡ
 
   ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್
    256 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4
ವಿಶೇಷ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ- ಬಗ್ಗೆ
21-04-2012            ಕನ್ನಡ          ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್    273 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
5
ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ - ಬಗ್ಗೆ
01-03-2012            ಕನ್ನಡ          ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್    208 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
6
ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಶೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ - ಬಗ್ಗೆ
02-04-2012            ಕನ್ನಡ          ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್   283 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು - ಬಗ್ಗೆ
19-11-2011            ಕನ್ನಡ          ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್  584 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 8
ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ 
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು - ಬಗ್ಗೆ
05-04-2012         
   ಆಂಗ್ಲ
         ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್  298 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ವಿಷಯ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ- ಬಗ್ಗೆ
06-05-2012   
   ಆಂಗ್ಲ
       ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್  272 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10
ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಲಿಖಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ - ಬಗ್ಗೆ
 03-04-2012  
   ಆಂಗ್ಲ
      ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್  266 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11
ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಪರಿಚಾರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಭೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್
- ಬಗ್ಗೆ
15-05-2012  
   ಆಂಗ್ಲ
       ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್  223 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
12 ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಬಗ್ಗೆ 01-08-2019         ಆಂಗ್ಲ          ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಟ್  187 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
13 ಎಲ್‌ಐಎಸ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ - ಬಗ್ಗೆ 18-02-2013        ಕನ್ನಡ         ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  662 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
14
ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿಗಳು - ಬಗ್ಗೆ
22-09-2016         ಕನ್ನಡ         ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  218 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
15
ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ರ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ ಅನುಸರಣೆ - ಬಗ್ಗೆ
20-04-2017        ಆಂಗ್ಲ         ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  75 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
16
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್‌ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ -ಬಗ್ಗೆ
06-08-2013   
      ಕನ್ನಡ
 
        ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಟ್  141 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
17
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ-ಬಗ್ಗೆ
22-09-2017         ಕನ್ನಡ        ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  1.01 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
18
100 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ -ಬಗ್ಗೆ
03-01-2015         ಕನ್ನಡ        ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  86.8 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಂಡ ಟೋನರ್‌ಗಳ 
ವಿತರಣೆ-ಬಗ್ಗೆ
 26-12-2016       ಆಂಗ್ಲ        ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  78.4 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20
ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು 
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ -ಬಗ್ಗೆ
17-05-2017        ಆಂಗ್ಲ        ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  1.67 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
21
ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್-ಬಗ್ಗೆ
05-11-2018        ಆಂಗ್ಲ       ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  1.32 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
22 
ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ-ಬಗ್ಗೆ
27-01-2018       ಕನ್ನಡ       ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  767 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23
ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ-ಬಗ್ಗೆ
 27-08-2013      ಆಂಗ್ಲ      ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  174 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24
ಬಳಸಲಾಗದ ಫೈಲ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಿಕೆ-ಬಗ್ಗೆ
 02-12-2020     ಕನ್ನಡ      ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  164 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ-ಬಗ್ಗೆ
 21-12-2020     ಕನ್ನಡ  
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ
 684 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26
ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-ಬಗ್ಗೆ
 18-12-2020     ಕನ್ನಡ         ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಟ್  417 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27
 ಅಧಿವೇಶನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು-ಬಗ್ಗೆ
 05-03-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್  257 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-03-2021 04:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080