ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

 

ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ - ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

 

ಕೆಬಿಜೆನ್ಎಲ್, ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.  

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22245328

9845312211

mdkbjnl@karnataka.gov.in

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ)

ಎನ್.ಜಯಂತಿ. MA,PGDBA,MBA

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-2292300

9606000966

gmakbjnl@gmail.com

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ -(ಆರ್ಥಿಕ)

ಬಿ.ಎನ್.ಬಿರಾಧರ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22240521

9448287509

gmfkbjnl@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22245371

 9900170174

rjndr1966@gmail.com

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22245398

9448533201

cskbjnl@gmail.com

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆರ್ಥಿಕ) 

ಎ.ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿ. (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22244484

9880031119

kbjnlmf@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 

ಸುದರ್ಶನ ಮೂರ್ತಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22244484

--

tatechnicalkbjnl@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - ೧

ಶಿವಮಾದಯ್ಯ. ಕೆ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22244484

9731882438

tatechnicalkbjnl@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - ೨

ಗೋಪಿನಾಥ್.ವಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22244484

9448714666

ta2kbjnl@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - ೩

ಐ. ವೀರಬಾಬು

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22244484

7899801027

ta3kbjnl@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - ೪

ನಾಗೇಶ್ .ಎಸ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

080-22244484

9449792475

ta4kbjnl@gmail.com

 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ, ಅಲಮಟ್ಟಿ ಕಚೇರಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಎಚ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ, ಅಲಮಟ್ಟಿ ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

08426-281038

9482418625

cedam_almatti@yahoo.com

ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಎನ್.ಪದ್ಮಜಾ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ , ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

08426-281038

8762343753

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಪಟೀಲ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ ,ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

08426-281038

-

-

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ-1

ಐ.ಎಲ್.ಕಳಸಾ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

08426-281038

9482629848

-

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ-2

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೊನಪ್ಪನವರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯ, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

08426-281038

-

-

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಡ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

9972783055

sedamcirclealmatti@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ

ವಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ(ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಡ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9343515695

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ , ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಭಾಗ , ಅಲಮಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

08426-281027

9448759195

dam_division@rediffmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿಜಾಪುರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,ನಂ.2, ಅಲಮಟ್ಟಿ ,ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9480440427

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಎಸ್.ಡೊಲ್ಲಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನಂ .3, ಅಲಮಟ್ಟಿ ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9448440269

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಬಿ.ಚಿತ್ತವಡಗಿ

 ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಗೇಟ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9448646784

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಟಿ.ವಿ.ಗೋವಿಂದ್ರಾಜು (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

8861851841

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಈರಪ್ಪ ಬಿ.ಕಾಗಲ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. ಸರ್ವೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .1, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

9480058863

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಬಿ.ಕೊಣ್ಣೂರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್. ಸರ್ವೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

9448189561

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಬಿ.ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಎ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ತಾಳೀಕೋಟೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9448646784

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಮೋಹನ ಆರ್.ಹಲಗತ್ತಿ

ಎ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ, ಅಲಮಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9620899730

ee09albce@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಸಿ.ಡೊಲ್ಲಿ

ಎ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ., ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9448440269

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಷಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ

ಎ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ., ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ.

-

9448694018

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಬಿ.ಟಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ

ಎ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಸಬ್ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

-

9448331309

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎನ್.ಬಿ.ಸಾಂಬಾ

ಎಆರ್‌ಬಿಸಿ ವಿಭಾಗ, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

6362050116

eearbcdn@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಅಮರೆಗೌಡ

ಎಆರ್‌ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಇಳಕಲ್‌ , ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

9341621803

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಎಸ್.ಬೆನಕಟ್ಟಿ(ಪ್ರ)

ಎಆರ್‌ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಕಮಟಗಿ: ಹುನಗುಂದ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9108520525

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಮ.ಎಸ್.ಗೋಡೆಕರ

ಮರೋಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಇಳಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಹುನಗುಂದ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

8317484282

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ್

ಎಆರ್‌ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.4, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಹುನಗುಂದ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9448764674

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ರಾಜಾಭಕ್ಷ ಬಿ.ಕಿತ್ತೂರ

ಎಂಎಲ್ಐ ವಿಭಾಗ ನಂ .2, ಬಬಲೇಶ್ವರ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9880488919

eemli2mattihal@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಪಡಗಾನೂರ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .5, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

8073758443

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಆರ್.ಎನ್.ಹಜೇರಿ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .6, ಹಾಲಗಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: & ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ

-

9740302045

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಜಿ.ಎ.ನಾಗರಾಳ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .7, ಹಾಲಗಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: & ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ

-

9448959661

-

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಜೆ.ಜೆ.ರಾಠೋಡ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಎಂಎಲ್ಐ ಸರ್ಕಲ್ , ಅಲಮಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಜಿಲ್ಲೆ; ಬಿಜಾಪುರ.

08426-282225

9482820444

semlicircle@rediffmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ

ವಸಂತ್ ಉಲ್ಲಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ; ಎಂಎಲ್ಐ ಸರ್ಕಲ್, ಅಲಮಟ್ಟಿ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

8059940097

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ತಂಬಿದೊರೈ ಎಮ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9482820444

kbjnleemli@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಆರ್.ಎಚ್.ಅಥನೂರ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .1, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9901964127

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಆರ್.ಕನಸೇ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .2, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

7829476155

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ವಿ.ಎಲ್.ಶೇಗುಣಸಿ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .3, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9362966531

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಎಚ್.ಚೌಕಿಮಠ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .4, ಮಟ್ಟಿಹಾಳ , ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

9448751518

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಗೋವಿಂದ್ ರಾಥೋಡ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ, ವಿಭಾಗ. ನಂ .3, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ

-

9480335947

eemlipb@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಆರ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್

ಎಂಎಲ್ಐ ಉಪ ವಿಭಾಗ. ನಂ .9, ವಿಜಯಪುರ ಶಿಬಿರ: ಮಟ್ಟಿಹಾಳ್, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

-

8762617783

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಜೆ.ಡಿ.ರಾಥೋಡ್

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .12, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ.

-

9448316846

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ವಿನಾಯಕ್ ಹರನಾಟ್ಟಿ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 4, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ , ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

9663094501

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ .11, ಬಿ.ಬಾಗೇವಾಡಿ , ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

9448093069

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್ ರಾವಳ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.14, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

-

7620926601

-

 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭೀಮಾರಾಯನಗುಡಿ ಕಚೇರಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಪ್ರದೀಪ ಮಿತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ , ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶಾಹಪುರ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

08479-222038

9449033554

cecz1bgudi@yahoo.in

ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಬಿ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ , ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶಾಹಪುರ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449842400

cecz1bgudi@yahoo.in

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ರಾಜು ಜಿ. ಪತಂಗೆ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ , ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶಾಹಪುರ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9060449155

cecz1bgudi@yahoo.in

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಅನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್ ಪುಕಾಳೆ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ , ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶಾಹಪುರ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9901127459

cecz1bgudi@yahoo.in

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್,

ಎಲ್.ಎಂ.ನಾಯಕ

ಸುಪೀಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಂ .2, ಕೃಷ್ಣಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶೋರಪುರ್, ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449842401

senrbckpur_c2@yahoo.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್,

ಎನ್.ಡಿ.ಪವಾರ

ಸುಪೀಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಜೆಬಿಸಿ. ವೃತ್ತ ಬೈಮರಾಯಣಗುಡಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್

08479-222581

9449842400

sejbccircle@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀಹರ್ಷಾ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗ 4, ಚಿಕಾಹೊನ್ನಕುನಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ದೇವದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು.

-

9449842472

eenrbc4@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ನಂ. 6, ಚಿಕಾಹೊನ್ನಕುನಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು-ಡಿಯೋಡಾಗಾ. ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು.

-

9449030966 7899633639

eenrbc6@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಶಿವಾಜಿ (ಪ್ರ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎಸ್ಎಲ್ಐಗಳು ವಿಭಾಗ, ಖಾನಾಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು-ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ - ಯಾದಗೀರ್.

-

7022164690

eeslikpur@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

    ಶಿವಾಜಿ

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ನಂ .2, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ತಾಲೂಕು-ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗೀರ್.

-

7022164690

eejbc2@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ನಂ .3, ಚಿಗರಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜುವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9449842411

kbjnleejbcd3@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಪ್ರೇಮ್‍ಸಿಂಗ್

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಂ ವಿಭಾಗ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು - ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ-. ಯಾದ್ಗಿರ್.

-

9448829893

kbjnleesbc@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಶಶಿಕಾಂತ್ ಆರ್

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎಮ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಂ ವಿಭಾಗ, ಚಿಗರಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜುವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9880821960

mbckbjnl@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

   ರಾಜಶೇಖರ್ ವಿ. ಮಾಗಾ

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ- ಒ & ಎಂ ವಿಭಾಗ, ಖಾನಪುರ್ ತಾಲೂಕು-ಶಾಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆ- ಯಾದ್ಗಿರ್.

-

9449986037

Kbjnleesbc2@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಮನೋಹರ

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆನ್ಎಲ್ ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಅಮರಪುರ್ ಕ್ರಾಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು-ದೇವದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆ- ರಾಯಚೂರು

-

9449842466

mdahaan2015@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಎಫ್.ಶಿವಕುಮಾರ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಅಮರಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು-ದೇವದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆ- ರಾಯಚೂರು.

-

9035133844

eenrbc4@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

   ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 13, ಅಮರಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು-ದೇವದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆ- ರಾಯಚೂರು

-

9448888712

armp1970@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಅಮರೇಗೌಡ ಮೇಟಿ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆನ್ಎಲ್ ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 22, ಯೆರಾಮಾರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು.

-

9449842472

eenrbc4@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಎಂ.ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಯೆರಾಮಾರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಿಲ್ಲೆ- ರಾಯಚೂರು.

-

7975001508

eenrbc4@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ (ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 15, ಗಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್- ಕೃಷ್ಣಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು-ಶೋರಾಪುರ. ಜಿಲ್ಲಾ- ಯಾದಗಿರ್.

-

9019313102

eenrbc6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ಜಿ.ಎನ್.ಅನಿಲ್ರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 18, ಚಿಕಾಹೊನ್ನಕುನಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ದೇವದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು.

-

9845478974

eenrbc6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ಬಿ.ಸಣ್ಣ ಪರಶುರಾಮ

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 24, ಚಿಕಾಹೊನ್ನಕುನಿ ತಾಲ್ಲೂಕು- ದೇವದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ - ರಾಯಚೂರು.

-

9482638666

eenrbc6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಬಿ.ಸಣ್ಣ ಪರಶುರಾಮ

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 26, ಚಿಕಾಹೊನ್ನಕುನಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ದೇವದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು

-

7090352462 9449842481

eenrbc6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ನಬಿಸಾಬ್

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. -ರಾಯಚೂರು

-

9019313102

eenrbc6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ವಿಠಲ್

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 17, ಖಾನಪುರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ - ಯಾದಗಿರ್.

-

9741170332

eeslikpur@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಸ್ಕೆ

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 16, ಖಾನಪುರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9448650579

eeslikpur@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಸುಭಾಶ್ ಸಂಬಾಜಿ

ಸಹಾಯಕ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಎನ್ಆರ್ಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 16, ಧೋರಾನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಶಾಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯದಾಗಿರ್.

-

9448399980

eeslikpur@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

   ಎಲ್. ಸುಭಾಷ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಗೋಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು-ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9448652632

jbcaee5@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ನಿತೀನ ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಗೋಗಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಭೀಮಾರಾಯನಗುಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಾಹಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449291914

aeeSD6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಭಲ್ಕಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ-ಬೀದರ್.

-

9845848657

suryassw@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ಸಿ.ಯು. ಮಠಪತಿ 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449291494

aeejbc8@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 14, ಚಿಗರಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜುವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9449842409

aeejbc14@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಮುಲಗೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಚಿಗರಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಜುವರ್ಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ -ಕಲಾಬುರ್ಗಿ.

-

9449842413

aeekbjnlsd10@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಾಳೆ

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಚಿಗರಾಹಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು- ಜುವರ್ಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9449842416

kbjnljbc11@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಎಂ.ಎಮ್. ಖಾನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಭಟಂಬ್ರಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು-ಭಲ್ಕಿ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೀದರ್.

-

9480358338

kbjnljbc12@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

   ಮಾರ್ಕಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಜೆಬಿಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 15, ಅವರಾದ್, ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜವಾರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9449842419

kbjnljbc15@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ತಿಪ್ಪಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಮಲಾಬಾದ್ ಲಿಫ್ಟ್ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿಗರಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜುವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9448587732

mlissd@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಪ್ರಮೋದ್ ಕೆ. ಗಾವಲಿ (ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ವನದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಾಹಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ-. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449842442

kbjnlaee09sbc@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಜಿ.ಜಿ.ಪವಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಮಾಲಗತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -ಶೋರಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್

-

9449842442

kbjnlaee09sbc@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ದಿಗಂಬರಸಿಂಗ್(ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ .10, ಹಾಸನಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು -ಶೋರಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್

-

9449842446

kbjnlaeesbchpur10@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ಮಧುಸೂದನ್ (ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಂ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಂ .11, ಕೃಷ್ಣಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು -ಶೋರಪುರ್. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449842449

kbjnlaee11sbc@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

  ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಮ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಂ .1, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಹಾಪುರ್. ಜಿಲ್ಲಾ- ಯಾದಗಿರ್.

-

9449842425

vishalsaibanna8@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ರಾಜು ಜಿ ಪತಂಗೆ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ ಒ & ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 2, ಮದ್ರಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಾಹಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

-

parameshbholi@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

   ಕೆ. ಭೀಮರಾಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಎಮ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಂ .3, ಚಿಗರಾಹಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜುವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9880821960

mbcsd3kbjnl@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಎಂ.ಎಚ್.ಎಂ. ಬೆನ್ನೂರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಮ್.ಬಿ.ಸಿ, ಓ & ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಂ .4, ಚಿಗರಾಹಿಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಜಾವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-ಕಲಬುರ್ಗಿ.

-

9632816294

mbcsd4kbjnl@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಲಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಒ & ಎಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ .13, ಡೊರನಹಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಾಹಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್

-

9886807525

vikasraokulkarni@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಎಂ.ಡಿ.ಝಾಕಿರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ, ಒ & ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಖಾನಪುರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಾಹಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9448829893

Kbhshivshankar65@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ವಿ ಮಾಘಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಒ & ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಂ .1, ವಡೇಗರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಹಾಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾದಗಿರ್.

-

9449986037

zakir0961@gmail.com

ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ವಿ ಮಾಘಾ (ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಬಿಸಿ ಓ & ಎಮ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಂ .12, ಹತ್ತಿಗೂಡುರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು- ಶಾಹಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಯದಾಗಿರ್

-

9449986037

jadavrd67@gmail.com

 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, & ಎಂ ವಲಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಎ.ಎಲ್.ವಸನಾದ್

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನೀಯರರು ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಕಾಮನಿ. ವಲಯ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

08444-229653

9448332680

kbjnl_cen_omz@yahoo.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜನಿಯರರು

ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಥೋಡ್

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜನೀಯರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ನಿಮಪೋ ವೃತ್ತ-1. ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

08444-229635

9482081598

se_omcn@yahoo.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಜಿತಕುಮಾರ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನೀಯರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಕಾಮನಿ. ವಲಯ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9880019140

kbjnl_eedam@yahoo.in

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು,

ಎಸ್.ಕೆ ಪಟ್ನೆ

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜನೀಯರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ನಿಮಪೋ ವೃತ್ತ-1. ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

08444-200422

9448258652

kbjnleenlbc@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ್ರಭಾರ)

ಎಸ್. ಹೆಚ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಆಣೆಕಟ್ಟು ವಿಭಾಗ,ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9448751466

kbjnleenrbc5@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಟಿ. ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಆಣಕಟ್ಟು ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.3., ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9448957364

kbjnlnlbc4@gmail.com/td>

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಆರ್. ಎಲ್. ಹಳ್ಳೂರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಗೇಟ್ಸ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಾರಾಯಣಪೂರ, ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9448607559

kbjnl_cen_omz@yahoo.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಆರ್. ಹೆಚ್. ರಾಠೋಡ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.4 ಕೊಡೆಕಲ್ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9448607559

se_omcn@yahoo.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ್ರಭಾರ)

ಎಸ್. ಎ. ರಮಜಾನೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.5, ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

7760047221

aeedam_npur@yahoo.in

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ್ರಭಾರ)

ಎಸ್. ಹೆಚ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ವಿಭಾಗ,
ಹುಣಸಗಿ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9448751466

aeegates_npur@yahoo.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ್ರಭಾರ)

ಮಾಳಿಂಗರಾಜ ಹೊಕ್ರಾಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.6., ಹುಣಸಗಿ, ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9743472473

aeenlbc4@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,(ಪ್ರಭಾರ)

ರವಿಕುಮಾರ. ಹೆಚ್.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.7 ಹುಣಸಗಿ, ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9901723284

aeekbjnlsd5kakkera@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ್ರಭಾರ)

ಲಿಂಗರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.7, ಮುದನೂರ , ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9686182733

aeenlbc6hun@gmail.com

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಬಿ ಸುರೇಂದ್ರಬಾಬು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿ ಸಿ ವಿಭಾಗ ನಂ.4 ರೋಡಲಬಂಡಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು : ರಾಯಚೂರು

-

9449404921

aeenlbc7hun@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿದ್ಯಾದರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ನಿ ಮ ಪೋ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.2. ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಸುರಪುರ, ಜಿ:ಯಾದಗಿರ

-

9902846383

kbjnlom2@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎಸ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.33 ರೋಡಲಬಂಡಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

9449957790

kbjnlom2@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಆರ್. ಡಿ ಬಿರಾದಾರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಬಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಎಲ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ-18 ರೋಡಲಬಂಡಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

7760415957

kbjnlsd33@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಕನ್ನೂರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಬಾಜನಿನಿ. ಕೋಏನೀ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇಲಕಲ್ ತಾ:ಹುನಗುಂದ ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟ

-

9448116480

nlbcsubdiv18@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಉದಗೀರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಬಾಜನಿನಿ. ರಾಏನೀ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಲಿಂಗಸೂರ ಕ್ಯಾಂಪ: ರೋಡಲಬಂಡಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

9449139443

rlis_lingasugur@yahoo.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಜಿ.ಬಿ. ದಿಡ್ಡಿಮನಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಬಾಜನಿನಿ. ಕೋಏನೀ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾ:ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ:ಕೊಪ್ಪಳ

-

9448544763

kbjnlkliskushtagi2@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,(ಪ್ರಭಾರ)

ಎನ್. ಬಿ ಫೈಲ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಬಾಜನಿನಿ. ಕೋಏನೀ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಲಬುರ್ಗಾ

-

9448544671

kbjnlklisylb@gmail.com

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಜಿ.ವಿ ವೆಂಕಟೇಶಲು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಬಿ ಸಿ ವಿಭಾಗ ನಂ.5
ರೋಡಲಬಂಡಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

73496771126

kbjnleenrbc5@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಯಾಟಿಗೌಡರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಆರ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ.1 ರೋಡಲಬಂಡಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

7760047221

aeekbjnlnrbcsd1@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಮೆಹಬೂಬ್‌ ಸಾಬ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಆರ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ-14 ಅಮರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

9448471997

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ್ರಭಾರ)

ಎಮ್. ಎಸ್. ಬಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಎನ್‍ಆರ್‍ಬಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ- 19, ಮರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂರು ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

-

9449069705

kbjnlaeenrbcsd19@gmail.com

 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್, ಕಾಲುವೆ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ರಾಂಪುರ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀಹರಿ.ಬಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಕಾಲುವೆ ವಲಯ-2, ರಾಂಪುರ (ಪ.ಆ) 586202

08488-224241

9901125309

cecz2kbjnl@gmail.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

 ರಾಜೇಶ ಚವ್ಹಾಣ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ನಿಮಪೋ. ವೃತ್ತ-2, ರಾಂಪುರ (ಪ.ಆ) 586202

08488-224229

9986749085

kbjnlseom2@gmail.com

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಎಂ.ಆರ್. ಕಂಧಾರೆ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ-1 ಕೆಂಭಾವಿ-585216

08443 278674

8105633802

ee_ibcdiv1kembhavi@yahoo.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಎಸ್.ವಾಯ್.ಭಜಂತ್ರಿ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಕೆಂಭಾವಿ-585216

-

9449752807

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-10 ಗೋಲಗೇರಿ-586169

-

9686868216

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಎಸ್.ವಾಯ್. ಭಜಂತ್ರಿ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-21 ಕೆಂಭಾವಿ-585216

-

9449752807

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಎಸ್.ವಾಯ್. ಭಜಂತ್ರಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-28 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-586112

-

9449752807

-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ. ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ. ವಿಭಾಗ, ರಾಂಪುರ (ಪ.ಆ) 586202

08488-224328

9980760075

kbjnleerapur@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರೇಮನಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-3 ರಾಂಪುರ-586202

-

9901179441

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಎಸ್.ವಾಯ್. ಚಲವಾದಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-18 ಜೀರಟಗಿ-585310

-

8762583474

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕಾಮತ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-25 ಯಂಕಂಚಿ-586128

-

9980581516

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-26 ಯರಗಲ್-586123

-

9008878089

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಹೆಚ್.ಎಲ್. ರಾಠೋಡ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-33 ರಾಂಪುರ-586202

-

9980355920

-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಆರ್. ಕಂದಾರೆ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ-2 ಆಲಮೇಲ್-586202

08488-232298

8105633802

kbjnleealmel@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಸಿ.ಕೆ. ಹರಿಹರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-5 ಆಲಮೇಲ್-586202

-

9481700015

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಲಿಂಗರಾಜ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-6 ಆಲಮೇಲ್-586202

-

9164608055

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ. ಹರಿಹರ್ (ಹೆ.ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-7 ಆಲಮೇಲ್-586202

-

9481700015

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಬಿ.ಎಂ. ಹೋಟಕರ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-8 ಆಲಮೇಲ್-586202

-

9448123819

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ಉಪವಿಭಾಗ-24 ರಾಂಪುರ-586202

-

9663118112

-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಮನೋಜಕುಮಾರ ಗಡಬಳ್ಳಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ. ವಿಭಾಗ-8 ಝಳಕಿ-586204

08422-282227

7338343896

eezalaki@mail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಸಂತೋಷ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ.ನಿಮಪೋ. ಉಪವಿಭಾಗ-1 ಸಾಲೋಟಗಿ

-

9740153019

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಝಡ್. ಹೆಚ್. ಖಾದ್ರಿ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ. ಉಪವಿಭಾಗ-2 ಇಂಡಿ ಆರ್.ಎಸ್

-

7259049203

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎ. ಬಿರಾದಾರ

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ. ಉಪವಿಭಾಗ-3 ಇಂಡಿ ಆರ್.ಎಸ್.

-

9448406082

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಜಿ ಎಚ್. ಹೊಸಾಗೌಡಾರ್

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ.ಉಪವಿಭಾಗ-4 ಝಳಕಿ

-

9448035675

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಝಡ್. ಹೆಚ್. ಖಾದ್ರಿ (ಹೆ. ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ. ಉಪವಿಭಾಗ-17 ಸಾಲೋಟಗಿ

-

7259049203

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್

ಸಂತೋಷ (ಪ್ರ)

ಕೃಭಾಜನಿನಿ, ಐ.ಬಿ.ಸಿ. ನಿಮಪೋ. ಉಪವಿಭಾಗ-25 ರಾಂಪುರ

-

9740153019

-

 

ಸುಪೀಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕಲ್, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಸುಪೀಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ ಎಂ.ಚವ್ಹಾಣ, (ಪ್ರ)

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ್ಯೂಸಿಡಿ), ಎಂ.ಡಿ. ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ

08479-222071

9448786080

seqckbjnl@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ

ಚನ್ನಪ್ಪ ಎಂ.ಕೊಪ್ಪಾಡ್

ಸುಪೀಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ್ಯೂಸಿಡಿ), ಎಂ.ಡಿ. ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ

-

8861931684

-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ವೈ.ಸಿ.ಭಗವಂತನವರ್

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ. ಅಲಮಟ್ಟಿ

08426-281054

7022642672

eeqckbjnl1@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಸಿ.ಎಚ್.

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ .1, ನಾರಾಯಣ್ ಪುರ

-

9741901116

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಎಂ.ಅರಾಚೆಲ್

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ .4, ಅಲಮಟ್ಟಿ

-

9480455828

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಪಿ.ಬಿ.ಹಿರೆಮಠ

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ.9, ಗದ್ದನಕೇರಿ

-

9972612626

aeekbjnlqcsd9@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎನ್. ಹಡಗಲಿ

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ

08479-222005

9448947344

eeqcdkbjnl@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ..7, ಚಿಗರಳ್ಳಿ

-

9035101165

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ. 8, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ

-

9448567910

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ..2, ಕೃಷ್ಣಪುರ.

-

9448586395

-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್.ಮಸಳಿ

ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ. ನಂ.51, ರಾಂಪೂರ

-

9448035808

-

 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಟಿಡಿಎ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಮನ್ಮಥಯ್ಯ ಎಂ ಸ್ವಾಮಿ

ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-233353

9480536577

cebtdabagalkot@gmail.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರು

ಕೆ.ಎಸ್.ಜಂಬಾಳೆ

ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-233354

9481953796

sebtdabagalkot@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ)

ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಕುರಿ

ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-233355

9902897018

cebtdabagalkot@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಬಿ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ.

ವಿಭಾಗ 1, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-233372

9448341888

btdadn1@gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಬಿ.ಜಿ. ಕಲ್ಲೂರಮಠ

ವಿಭಾಗ 2, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-233313

9448044589

eebtda2@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ವ್ಹಿ.ಜಿ. ಮಿಕ್ಕಲ್‍

ಉಪ ವಿಭಾಗ 1, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9448431513

aeebtda1@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ವಿ.ಸಿ.ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 2, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ .48, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9620103159

aeebtda2@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಎನ್.ಚಿನ್ನಣ್ಣವರ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 3, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9448986688

aeebtda3@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಬಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 4, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ .48, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9741618740

aeebtda4@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಗೌಡರ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 5, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9448788829

aeebtda5@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಂ.ಎಚ್‍. ತೋಟಗೇರ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 6, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9448647110

aeebtda6@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 7, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9880440315

aeebtda7@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಎಸ್.ಎ. ಮಠ

ಉಪ ವಿಭಾಗ 8, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

-

9741172698

aeebtda8@gmail.com

 

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತ, ಕೃಮೇಯೋ. ಬಾಗಲಕೋಟ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಕೆ.ಎಸ್. ಜಂಬಾಳೆ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತ ಕೃಮೇಯೋ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

08354-222413

9481953796

serrukp@Gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ವಿ.ಎಂ. ತಿರುಕನಗೌಡರ

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.2. ಆಲಮಟ್ಟಿ.

08426-281049

9538167267

ee2rrukp@Gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಎಚ್.ಜಿ.ದಾಸರ.

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.3. ಜಮಖಂಡಿ

08353-202578

9448252076

ee3rrukp@Gmail.com

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಟಿ ಬಿ ಮಾಳೆ

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.4. ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

08354-236015

9448127985

ee3rrukp@Gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಆರ್. ಎಸ್. ಹದ್ಲಿ.

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.4. ಆಲಮಟ್ಟಿ

08426-281583

9448973031

aee4rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಎಸ್. ಸಿ. ಕೊನಗೊಂಡ (ಪ್ರಭಾರ)

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.5 ಬೀಳಗಿ.

08425-275414

9110877273

aee5rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಎಸ್ ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.6.ಕೊಲಾರ.

08426-283101

7760149339

aee6rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಬಿ. ಎನ್. ಪೂಜಾರಿ.

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.7. ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

08354-233529

9480534838

aee7rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಿವನಾಳ.

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.8. ಜಮಖಂಡಿ.

08353-220638

9448751021

aee8rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಬಿ. ಎಚ್. ಪೂಜಾರಿ.

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.9.ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

08354-200632

9740102343

aee9rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಆದಮ್ ಕಾಸೀಮಸಾಬ್

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.10. ನಾರಾಯಣಪುರ.

08444-228573

9448252076

aee10rrukp@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣಿ.

ಕೃಮೇಯೋ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ.11. ಮುಧೋಳ.

08350-200675

9480533711

aee11rrukp@gmail.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-06-2022 03:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080